www_1c

PL

12.04.2018 

Konferencja Projekt Arting „Równowaga” – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wystawa nagrodzonych projektów

 

Program:

11.30 – 11.00
Rejestracja uczestników
11.00 – 11.10
Przywitanie gości: Zbigniew Michniowski – Prezes Stowarzyszenie Region Beskidy, Jacek Graś – Prezes Fundacji Ludzie-Innowacje-Design
11.10 – 11.30
dr Patrycja Rudnicka UŚ
dr Marta Więckowska ASP Katowice
Wiedza, umiejętności, postawy – edukacja projektantów dla zrównoważonego rozwoju / Znalosti, dovednosti, postoje
– vzdělávání projektantů pro udržitelný rozvoj
11.30 – 11.50
dr Anna Szwaja ASP Kraków
Alternatywna równowaga / Alternativní rovnováha
11.50 – 12.10
Przerwa / Poczęstunek
12.10 – 12.30
dr Bohumil Horak VSB Ostrava:
Od zrównoważonego rozwoju po projektowanie i entuzjazm tworzenia, który jest robotom obcy / Od udržitelnosti k designu
a nadšení z tvoření, které je robotům cizí

12.30 – 12.50
Zbigniew Michniowski:
Formuła zrównoważonego rozwoju / Vzorec udržitelného rozvoje

12.50
Panel dyskusyjny
13.00 – 14.00
Rozstrzygnięcie konkursu Projekt Arting 2017 „Równowaga” wręczenie nagród laureatom konkursu

14.00
Otwarcie wystawy inauguracyjnej Projekt Arting 2017

 

16.02.2018

Zebranie jury.

 

15.01.2018

Uwaga: zmiana terminu składania prac z 31.01.2018 na 12.02.2018 roku  /  Poznámka: změna data podání prací od 31.01.2018 do 12.02.2018

 

Temat

Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii.

Celem konkursu jest budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, oraz upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra i zasad gospodarowania nim.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach: Technologia, Środowisko, Edukacja.

Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w fazie koncepcji, wdrożenia a także projekty już zrealizowane przy czym ilość prac zgłaszanych przez jednego uczestnika lub grupę jest nieograniczona.

Nagrody

W konkursie przewidziano pulę nagród w wysokości 30 000 złotych a główna nagroda wyniesie 10 000 złotych.

Termin

Prace konkursowe wraz załącznikami należy złożyć do 31 stycznia 2018 roku w siedzibie Fundacji Ludzie-Innowacje-Design osobiście albo za pośrednictwem poczty lub kuriera za poświadczeniem zwrotnym odbioru. Adres: Fundacja Ludzie-Innowacje-Design, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9.

Wystawy

Nadesłane projekty zostaną zaprezentowane w kwietniu 2018 roku podczas cyklu wystaw pokonkursowych w Polsce i za granicą.

Organizacja

Patronem konkursu jest Prezydent Miasta Bielska-Białej.

Partnerami konkursu są wyższe szkoły kształcące projektantów wzornictwa przemysłowego.

Konkurs ma formułę międzynarodową i jest współfinansowany przez Euroregion Beskidy.

Organizatorem konkursu jest Miasto Bielsko-Biała i Fundacja Ludzie-Innowacje-Design.

Dlaczego Równowaga?

Konkurs wzornictwa przemysłowego Projekt Arting 2017 nosi tytuł „Równowaga”. Jest kolejną edycją (po dwóch poprzednich: 2013 „Energia jutra” i 2015 „Miejsce w którym żyjemy”) poświęconą projektowaniu zrównoważonemu.

Pojęcie „równowagi” jest kluczowe dla diagnozy przyczyn destabilizacji świata. Dążenie do równowagi, jest zdaniem naukowców, podstawową zasadą obowiązującą w przestrzeni kwantowej i kosmologicznej. Na poziomie komórek i organizmów złożonych, ekosystemów i społeczności, nauk materialnych i duchowych. Może „równowaga” powinno stać się ważnym kryterium projektowania przedmiotów i procesów. Równowaga pomiędzy technologią a naturą, kulturą a gospodarką, zyskiem a zdrowiem, potrzebą a konsumpcją, informacją a wolnością.

Projektowanie zrównoważone podejmuje tematy zrównoważonego rozwoju, którego popularna definicja brzmi: „na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Pogłębione analizy zebrano w artykułach eksperckich powstałych na potrzeby katalogu i zawartych na stronie konkursu (www.arting.flid.pl).

Zmiany jakościowe świadomości społeczeństw zachodzą po przekroczeniu pewnego progu zmian świadomości indywidualnych. Zgodnie z tą teorią ilość pomysłów, inspiracji, koncepcji projektantów i przemyśleń odbiorców, powinna skutkować realnymi zmianami na lepsze. Przynajmniej takie założenie przyświeca organizowaniu wystaw i seminariów, na których jak największa ilość osób pozna idee projektów nadesłanych na konkurs.

Konkurs ma formułę międzynarodową i jest elementem polsko-czeskiej akcji edukacyjnej na obszarze Euroregionu Beskidy. Planowana jest uroczystość wręczenia nagród połączona z międzynarodową konferencją oraz cykl wystaw i seminariów po obu stronach granicy. Zapraszamy projektantów z Polski i Czech by poprzez swoje projekty dołączyli do poszukiwań „Równowagi”.

 

CZ

Téma

Předmětem soutěže jsou projekty z oblasti průmyslového designu navrhující řešení na zlepšení fungování člověka a jeho okolí v souladu s principy vyváženého rozvoje a šetření energie. Cílem soutěže je utvářet povědomí o významu průmyslového designu ve vyváženém rozvoji a rozšiřovat pojem energie jako společného dobra.

kategorie

Technologie, Prostředí, Vzdělávání.

účastníci

Soutěže se můžou zúčastnit studenti a absolventi oboru průmyslový design, architektury, školy technické, projektanti designu, architekti, inženýři a projektové týmy.

ceny

Soutěží se o ceny v celkové hodnotě 30 000 polských zlotých a hlavní cenou je 10 000 polských zlotých.

termín

Soutěžní práce včetně příloh zasílejte do 31. ledna 2018 roku na adresu: Nadační fond Lidé-Inovace-Design / Fundacja Ludzie-Innowacje-Design, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9.

vzdělávací akce

Zaslané projekty budou prezentovány na jaře 2018 roku během cyklu výstav a vzdělávacích seminářů v Polsku a v zahraničí.

organizace

Patronem soutěže je Primátor Města Bielsko-Biała.

Organizátorem soutěže je Město Bielsko-Biała a Nadační fond Lidé-Inovace-Design.

Proč Rovnováha?

Soutěž z oblasti průmyslového designu Projekt Arting 2017 nosí název „Rovnováha” („Równowaga”). Je to další edice (po dvou předchozích:  2013 „Energie zítřka“ („Energia jutra”) a 2015 „Místo, v němž žijeme“ („Miejsce w którym żyjemy”) věnovaná trvale udržitelnému navrhování.

Pojem „rovnováha“ je klíčový pro diagnózu příčin destabilizace světa. Podle názoru vědců je touha po rovnováze základním principem, který platí v kvantovém a kosmologickém prostoru. Na úrovni buněk a složitých organismů, ekosystémů a společenstev, materiálních a duchovních věd. Možná že by se „rovnováha“ měla stát důležitým kritériem pro navrhování předmětů a procesů. Rovnováha mezi technologií a přírodou, kulturou a ekonomikou, ziskem a zdravím, potřebou a spotřebou, informací a svobodou.

Trvale udržitelné navrhování se zabývá problémy udržitelného rozvoje, jehož populární definice zní: „na současné civilizační úrovni je možný trvale udržitelný rozvoj, tj. takový rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své”. Prohloubené analýzy byly shromážděny v článcích psaných znalci, které byly vytvořeny pro potřeby katalogu a jsou obsaženy na stránkách soutěže (www.arting.flid.pl).

Kvalitativní změny ve společenském vědomí nastávají, pokud dojde k překročení určité prahové hodnoty změn ve vědomí jednotlivců. Podle této teorie počet nápadů, inspirací, koncepcí designérů a úvah příjemců by měl vyústit v reálné změny k lepšímu. Tento předpoklad je přinejmenším účelem pořádání výstav a seminářů, na nichž co nejvíc lidí se obeznámí s myšlenkami návrhů zaslaných do soutěže.

Soutěž má mezinárodní charakter a je součástí polsko-české vzdělávací akce na území Euroregionu Beskydy. Je naplánované slavnostní předání cen spolu s mezinárodní konferencí, jakož i série výstav a seminářů na obou stranách hranice. Zveme designéry z Polska a České republiky, aby se prostřednictvím svých návrhů připojili k pátrání po „Rovnováze”.